Voorbeelden en ervaringenIncompany gemeente Maastricht:
hoe dienstbaar kun je je als professional opstellen?

Op 28 en 29 maart vond in Maastricht een incompany training plaats voor vijftien medewerkers van de gemeente Maastricht. Centraal stond de vraag hoe je als wijkcoördinator of communicatieadviseur in wijken om kunt gaan met lokale initiatieven van bewoners en ondernemers.

Door de gemeente Maastricht zelf zijn diverse initiatieven opgezet om ‘nieuwe stadsontwikkeling’ mogelijk te maken, zoals het Maastricht-LAB, Platform Groen Maastricht en het netwerk “Burgers aan het stuur”. Door deze ervaringen loopt men in de praktijk tegen een aantal dilemma’s aan. Zo vervaagt de scheidslijn tussen professional en burger. Dit uit zich onder andere in het omgaan met kennis; hoe ga je om met je eigen kennis als professional versus de kennis van burgers van hun leefomgeving? En ook: gebruik je social media als privé persoon of als professional? Je rol als professional wordt op de proef gesteld: hoe hou je het individueel (burger)belang en het algemeen belang uit elkaar? Tenslotte is er een fundamenteel dilemma; namelijk hoe ‘manage’ je de verschillende ‘bazen’; je functionele baas (leidinggevende), je politieke baas (wethouders en de gemeenteraad) en misschien wel je feitelijke baas: de burgers? Door organische gebiedsontwikkeling krijg je er als professional eigenlijk een derde aansturing bij. Vraag is: Hoe dienstbaar kun je je opstellen naar burgers?

Met name dit laatste dilemma leidt tot spanningen. Hoe combineer je het staande (politieke) beleid met kansen pakken die zich voordoen, ongeacht het beleid? Wat kun je als wijkcoördinator de burger daadwerkelijk toezeggen? De groep verwoordt het als volgt: “hoe kun je ruimte krijgen om het goede te doen, mandaat krijgen om beslissingen te nemen, geld uit te geven aan ‘kleine’ initiatieven?” Elke deelnemer kent wel voorbeelden van goede (burger)initiatieven, die uiteindelijk niet of pas na heel veel gedoe, gerealiseerd kunnen worden, zoals een bankje bij de ijssalon. Na een interactieve sessie wordt door de deelnemers een top 10 opgesteld van initiatieven om de ambtelijke vrijheid te versterken.

Aan het einde van de training wordt de vraag om politieke steun voorgelegd aan Guido Derks, directeur beleid en stedelijke ontwikkeling. Guido erkent dat de huidige planning & control cyclus waarin risicobeheersing centraal staat, op gespannen voet staat met ruimte geven aan burgers, waarbij het gevaar van willekeur op de loer ligt. De organisatie is nog niet klaar om bevoegdheden verregaand te decentraliseren. Daarentegen geeft hij ook aan dat hij zelden voorstellen te zien krijgt die contrair zijn aan het beleid. Daarom vraagt hij aan zijn ambtenaren om meer ‘durf’. Ook vraagt hij deelnemers te komen met voorbeelden van initiatieven die om deze reden zijn ‘gesneuveld’.

De incompany training wordt gegeven door Martine de Jong van Twynstra Gudde. Zij ontwikkelde het “Spectrum van coalitievorming”, een methode die onderscheid maakt in drie soorten coalities. Zo is er de besluitvormingsgerichte coalitie, waarin overheden vaak een regisserende rol hebben en de vraag centraal staat “Hoe kan ik de ambitie van mijn organisatie realiseren in afstemming met betrokkenen?”. Veel van de ruimtelijke planvorming is via deze, meest traditionele coalitievorm, tot stand gekomen. De tweede vorm is de samenwerkingsgerichte coalitie, waarbij de overheid een partnerende rol heeft. Hierin staat de vraag centraal “Hoe kan ik samen met partners sterker staan om onze ambities waar te maken?”. De derde vorm is de netwerkgerichte coalitie, die gaat over “Hoe kan ik initiatieven aanboren en versterken om ook mijn eigen ambities te voeden?”. De overheid heeft daarbij een faciliterende rol. Alle drie de vormen worden in de gemeente Maastricht toegepast en zijn voor de deelnemers aan de training herkenbaar. Het besef om te weten in welk soort coalitie je werkt bepaalt ook je handelingsrepertoire. Dit biedt de deelnemers aan de training handvatten in hun dagelijkse werk. De incompany training voor Maastricht maakt ook onderdeel uit van het MUAD curriculum, onder de noemer “effectief samenwerken in netwerken”. De incompany training heeft nog een terugkomdag in september, daarnaast zal een tweede groep gaan starten.


Incompany Groenservice Zuid Holland:
masterclass organische gebiedsontwikkeling

Op 11 en 16 december 2013 heeft de MUAD een tweedaagse incompany training verzorgd voor Groenservice Zuid Holland (GZH). GZH ontwikkelt en beheert, in opdracht van de provincie Zuid Holland en natuur- en recreatieschappen, 1400 hectare aan buitenstedelijk groen. GZH is is bezig met het maken van een strategische visie met betrekking tot de revitalisering van haar recreatiegebieden. Daarbij is men op zoek naar nieuwe vormen van (organische) ontwikkeling, beheer en financiering. Vragen hierbij zijn: wat is je nieuwe rol, hoe hou je sturing, wanneer laat je los? Tijdens de masterclass brachten deelnemers cases uit hun eigen praktijk in, waar men in groepjes mee aan de slag ging. Voor de MUAD een mooie ervaring om professionals in hun leerproces te mogen ondersteunen. De ervaringen van de deelnemers waren erg postief; inmiddels is een vervolgtraining in voorbereiding.


 

                    

Incompany Gemeenten Nieuwegein en Houten:
masterclass ‘Regie stedelijke ontwikkeling’

De MUAD ontwikkelde samen met de gemeenten Nieuwegein en Houten een incompany masterclass ‘Regie stedelijke ontwikkeling’. De masterclass werd aangevuld met enkele seminars op het gebied van duurzaamheid en communicatie. In de projecttweedaagse is de opgave van kantorenleegstand in de wijk Merwestein aangepakt. Deelnemers ervoeren vanuit verschillende disciplines, functies en gemeenten hoe iedereen vanuit de eigen rol aan dezelfde projecten werkt en hoe ze effectiever kunnen samenwerken.


Incompany stadsdeel Amsterdam Nieuw-West:
masterclass Procesmanagement  

Ontwerpers, beheerders en projectleiders uit het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West werken gezamenlijk aan de openbare ruimte. Deelnemers werden getraind in procesmanagement en effectief samenwerken. Tijdens seminars verdiepten deelnemers hun actuele kennis. Ze pasten dit toe in een tweedaags praktijkproject. Dit leidde onder andere tot een nieuwe benadering van de Nieuwe Meer.


Incompany ARCADIS:
‘Procesmanagement en strategische advisering’

De MUAD biedt inmiddels vier jaar een masterclass voor de ARCADIS-adviseurs. Zij gaan vier dagen de praktijk in met masters in procesmanagement en strategische advisering. Op een projectlocatie sparren de adviseurs met de masters over de kneepjes van het vak. Een unieke verdieping voor medior en senior adviseurs.


Twijnstra Gudde:
‘Stedelijke vernieuwing en gebiedsontwikkeling’

Twynstra Gudde ontwikkelde de MUAD voor interim-managers een vijfdaagse masterclass ‘Stedelijke vernieuwing en gebiedsontwikkeling’. In verschillende steden geven masters inzicht in de actualiteit van gebiedsontwikkeling, zoals de rol van de zorg, krimp, transformatie en herbestemming en nieuwe coalities.

Volg ons op:

Ga naar LinkedIn groep  Ga naar Twitter  Ga naar YouTube kanaal

 

Contact:

MUAD
PAdualaan 99, Utrecht
muad@hu.nl

 

Geaccrediteerd door:

Logo NVAO
 

Deelnemende hogescholen:

      Naar de website van Saxion Hogescholen

 
Cookie settings